Naszą ofertę współpracy kierujemy do wszystkich typów organizacji. Wspieramy przedsiębiorców i sektor publiczny bogatym doświadczeniem kadry Wydziału Zarządzania UŁ.

Oferujemy szeroki wachlarz usług doradczych i konsultingowych skierowanych do przedsiębiorstw, administracji publicznej oraz jednostek niebiznesowych. Pracownicy Wydziału Zarządzania, będący ekspertami w swoich dziedzinach, posiadają liczne doświadczenia w ich realizacji. Zapewniamy także sprawną obsługę administracyjną. Gwarantujemy profesjonalne wykonanie badań, analiz, ekspertyz i opinii na potrzeby Państwa działalności.

NASI EKSPERCI I ICH SPECJALIZACJE:

FIRMY, INWESTYCJE, ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE


 

dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ

Projektowanie systemów i narzędzi HR dla organizacji - budowanie, doskonalenie i wdrażanie systemów: kompetencyjnych, ocen pracowniczych, zarządzania przez cele, wynagrodzeń

prof. dr hab. Jerzy Różański

Problematyka funkcjonowania, rozwoju, finansowania i rachunku opłacalności inwestycji w przedsiębiorstwach działających w skali międzynarodowej, finansowanie innowacji, alternatywne źródła finansowania

dr hab. Jakub Marszałek, prof. UŁ

Strategie finansowania przedsiębiorstw, finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych i przedsiębiorstw we wczesnym stadium rozwoju, zarządzanie ryzykiem

prof. dr hab. Jan Jeżak

Przedsiębiorczość rodzinna, corporate governance, zarządzanie strategiczne, ład korporacyjny

prof. dr hab. Grzegorz Urbanek

Wycena marki, wycena własności intelektualnej, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie strategiczne

dr Ryszard Jędrzejczak

Strategie przedsiębiorstw, optymalizacja kosztów operacyjnych, zarządzanie spółkami kapitałowymi i Skarbu Państwa, CSR

STRATEGIE RYNKOWE, MARKETING, BIZNES


 

prof. dr hab. Wojciech Grzegorczyk

Strategie polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, rynek usług bankowych w Polsce, marketing banków i firm finansowych, efektywność działań marketingowych

dr hab. Robert Kozielski, prof. UŁ

Strategie rynkowe przedsiębiorstw, analizy strategiczne oraz ocena efektywności działań marketingowych organizacji

dr hab. Dariusz Trzmielak, prof. UŁ

Marketing i ocena wartości ekonomicznej nowych technologii, transfer wiedzy, komercjalizacja wiedzy i technologii, strategie rozwoju firm innowacyjnych

dr Mariusz Woźniakowski

Komunikacja marketingowa, media społecznościowe, promocja, handel, e-commerce

dr Agata Rudnicka

CSR, zrównoważony rozwój, zrównoważone łańcuchy dostaw, przedsiębiorczość społeczna, organizacje pozarządowe

dr hab. Artur Modliński

Komunikacja człowieka z maszyną, praca na odległość, zarządzanie w mediach społecznościowych, zarządzanie relacjami w internecie, kryzysy organizacyjne

dr Maciej Malarski

Zarządzanie zasobami ludzkimi, procesami organizacyjnymi, systemy motywacyjne, badanie opinii pracowników, zarządzanie kompetencjami, coaching i mentoring, ciągłe doskonalenie, diagnoza i restrukturyzacja przedsiębiorstw

dr Dominika Kaczorowska-Spychalska

Sztuczna inteligencja, Internet Rzeczy, 5G w biznesie, wpływ inteligentnych technologii cyfrowych na zachowania człowieka w ujęciu biznesowym i konsumenckim, cyber society, marketing w erze cyfrowej

dr Kinga Stopczyńska

Strategie marketingowe i komunikacyjne firm, komunikacja marketingowa, social media, influencer marketing, media relations, public relations, fashion public relations, design w marketingu, marketing farmaceutyczny, marketing rynku dóbr luksusowych, psychologia zachowania konsumenta - w tym także e-klienta, branding

ZARZĄDZANIE MIASTEM I REGIONEM, LOGISTYKA


 

prof. dr hab. Tadeusz Markowski

Zagospodarowanie przestrzenne kraju i regionu, teoria planowania przestrzennego, polityka rozwoju lokalnego i regionalnego, planowanie strategiczne

prof. dr hab. Maciej Urbaniak

Zarządzanie łańcuchem dostaw, logistyka, doskonalenie procesów, systemowe zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem

dr hab. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ

Infrastruktura transportowa a rozwój miast i regionów. Inteligentne systemy transportowe, zrównoważony transport miejski. Nowoczesna logistyka

dr hab. Wawrzyniec Rudolf, prof. UŁ

Marketing terytorialny, polityka spójności Unii Europejskiej, współdziałanie międzyorganizacyjne

dr hab. Maciej Turała, prof. UŁ

Strategie rozwoju lokalnego, analiza zdolności do obsługi i zaciągania zobowiązań w gminach

dr hab. Dominik Drzazga

Planowanie przestrzenne, zintegrowane planowanie i zarządzanie rozwojem terytorialnym, polityka i planowanie środowiskowe, zarządzanie środowiskiem, rozwój sustensywny

dr Dorota Sikora-Fernandez

Zarządzanie miastem, ekonomika miasta, smart city, miasto inteligentne

dr Magdalena Wiśniewska

Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, innowacyjność w regionie, komercjalizacja wiedzy, współpraca: sektora publicznego z otoczeniem; nauki i biznesu; sektora publicznego i prywatnego

RACHUNKOWOŚĆ, AUDYT


 

prof. dr hab. Ewa Walińska

Rachunkowość finansowa, analiza sprawozdań finansowych, planowanie finansowe, zarządzanie finansami uczelni wyższych

prof. dr hab. Anna Szychta

Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, teoria i historia rachunkowości

dr hab. Jacek Gad, prof. UŁ

Corporate governance, sprawozdawczość finansowa i niefinansowa

dr Marcin Michalak

Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych, analiza finansowa, kształtowanie polityki rachunkowości, kreatywna/agresywna rachunkowość, kalkulacje kosztów, rażąco niska cena w postępowaniach przetargowych, rachunkowość zarządcza

dr Jacek Kalinowski

Zarządzanie kosztami (projekty długoterminowe, uczelnie wyższe, ochrona zdrowia), podatki a rachunkowość, wykorzystanie Excela w rachunkowości, rezerwy aktuarialne, rachunkowość MŚP

KONTAKT

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
Centrum Rozwoju Biznesu
tel.: 42 635 49 57; 601 082 602
e-mail: ilona.talsma@uni.lodz.pl